@FilipinoFood on Twitter since 2008       

Dinuguan

Filipino Food: Dinuguan

Dinuguan is a Filipino stew distinguished for having pig’s blood as a base. The final dish is black or dark in color. Those unfamiliar with the dish are often jokingly told that it’s chocolate meat.

Other iconic ingredients of dinuguan are offal (hearts, liver, kidney, pig’s ears, etc.), vinegar, garlic and onions.

To add color to the blackness of the soup, a green chili is often added on top as garnishing. It is served with white rice.

Dinuguan is often paired with puto.

The Portuguese version of this dish could well be Sarrabulho.


Dinuguang Baboy

Hiwaing maliliit ang mga laman sa ulo ng baboy. Hugasang mabuti at sangkutsahin sa suka at tubig. Kapag malambot na ay magpirito ng bawang at sibuyas, saka ihulog ang mga lamang sinangkutsa. Isunod na ihulog ang dugo na huwag titigilan ng halo upang huwag mamuo ang sabaw ng dinuguan o tinumis. Pagkulo ay lagyan ng dahong sili o bungang siling malalaki. Sa loob ng sampung minuto, maaari nang hanguin.

Tagged with:    

Related Articles